Chúng tôi là chuyên gia trong việc thổi phim

  • Nhiều dây chuyền thổi màng phim hiện đại
  • Có khả năng sản xuất màng phim đơn sắc, 3 lớp và 5 lớp
  • Có một loạt các đặc điểm về thẩm mỹ, vật lý và chức năng